Evim Yuvan Olsun Kampanyası

Genel

Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının yazının bir kısmı şu yönde olup detaylı bilgi için ilgili
birimlere müracaat edinilmesi bilginize sunulur.

 06 
Şubat  2023  tarihinde 
ülkemizde  meydana  gelen 
depremler  birçok  ilimizde 
yıkıcı  şekilde hissedilmiş  olup 
afetin  ortaya  çıkardığı 
olumsuzlukların  giderilmesi  için 
afet  müdahale  çalışmalarına kesintisiz olarak devam
edilmektedir. Bu çerçevede konutları yıkılan veya hasar alarak oturulamaz hale
gelen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının ivedilikle giderilmesi önem arz
etmektedir.

Bu kapsamda; kamu
misafirhanelerinin kullanımı, konteyner kentlerin kurulumu yanında afetzede
vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için
“Evim Yuvan Olsun” yardımlaşma kampanyası başlatılarak,
www.evimyuvanolsun.org adresinde duyuruları yapılmıştır.

Vatandaşlarımız ve Kampanyaya
Destek Veren Emlak Sitelerince:{alertWarning}

Evlerini bedelsiz ya da indirimli
bedelle afetzede ihtiyaç sahiplerine sunabileceklerini düşünen ev
sahipleri,  kampanyaya  destek 
veren  emlak  sitelerinin 
web  sayfalarından  ya 
da  112  Acil 
ÇağrıMerkezlerini arayarak kampanya başvuru formunu dolduracaklardır.

Sistemine  kampanyaya 
başvuruları  düşen  emlak 
sitesi tarafından  ev  sahibi ile iletişime  geçilip, müracaat bilgileri doğrulanarak
Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne iletecektir.

Bilgi Teknolojileri Genel
Müdürlüğünce:
{alertWarning}

Emlak  sitelerince 
iletilen  doğrulanmış  bilgiler 
tasnif  ve  raporlaması 
yapılarak,  bilgi  ve koordinasyon için AFAD Başkanlığına,
konutların kullanıma uygunluğunun tespiti, yerleştirme ve takibi için  konutların 
bulunduğu 
Valilik/Kaymakamlıklara 
iletilecek  ve  www.evimyuvanolsun.org  sitesinintasarım ve duyurularının güncelliği
takip edilecektir.

Hukuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce:{alertWarning}

Evim Yuvan Olsun  yardımlaşma 
kampanyası için  hazırlanarak  kullanılacak 
olan  “Evim Yuvan Olsun
Yardımlaşma Kampanyası Kira 
Sözleşmesi”  ve  “Evim Yuvan Olsun Yardımlaşma Kampanyası
Afetzede  Konut  Kullanım 
(Ariyet)  Sözleşmesi”  nin 
uygulanması  sürecinde  ortaya 
çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ile hukuki ihtilaflara ilişkin
adli ve idari süreçlerin takibi yapılacaktır.

Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca:{alertWarning}

Kampanyanın genel yürütümü,
koordinasyonu ve takibi yapılacaktır. Kampanya kapsamında “kitle
fonlaması” yöntemiyle hayırseverler tarafından bağış toplanabilmesi için http://www.evimyuvanolsun.org
sitesinden ve diğer iletişim mecralarından kira bağışı duyuruları yapılarak bu
kampanya için münhasır olarak açılan AFAD’a ait hesaplarda kira bağışları takip
edilecektir. Bu hesaplarda biriken kira bağışı rakamlarından AFAD’ın afetzede
mülk sahiplerine ödediği kira desteği olan aylık 5.000TL esas alınarak kampanya
kapsamına sunulan ve rayiç bedellerinden anlamlı indirim yapılan konutlardan
kiralama yapılabilmesi amacıyla Valilik/Kaymakamlık hesaplarına her bir aile
için asgari üç aylık kira bedeli aktarılacak, devamı ödeneği kira sözleşmesi
bedeline göre planlanarak gönderilecektir. Kampanya kapsamında bedelsiz verilen
ya da kiralanan konutların elektrik, su, doğalgaz ve yakıt masrafları ile aidat
gibi cari giderlerinin karşılanması amacıyla ödenek planlaması yapılarak
Valilik/Kaymakamlık hesaplarına gönderilecektir. Kampanya kapsamında konutlara
yerleştirilen afetzede vatandaşların AYDES sistemi üzerinden takibi, barınmaya
ilişkin yardımların değerlendirilmesi ile 
afete ilişkin  hak  sahipliği 
ve  diğer işlemler hakkında
bilgilendirmeler yapılacaktır.

Valilikler ve Kaymakamlıklarca:{alertWarning}

Kampanya  kapsamında 
bedelsiz  ya  da  indirimli  bedelle  tahsis 
edilen  konutların  iskanının
bulunması ve fiziki şartlarının kullanıma uygun olması, indirimli bedel ile sunulan evlerin kira bedelinin
piyasa rayiç bedelinin anlamlı bir oranda altında olması, konuta ilişkin işlemlerin malik ya da malik adına
yetkili  kişi  ile  yapılması  hususları 
kolluk,  SYDV,  defterdarlık/mal  müdürlüğü,  milli 
emlak  ve  tapu
görevlileri ile ihtiyaç duyulacak diğer kurum personeli marifetiyle tespit ettirilecektir. 
Kampanya  kapsamında  verilen  konutlardan  uzun  süreli 
ariyet(bedelsiz  kullanım)  verilenler öncelikle  tercih 
edilerek  yerleştirme  yapılacaktır.  Konut 
kiralanmasında  ise  kampanya  kapsamında
yapılacak kira bağışlarından ödenek aktarıldıkça AFAD’ın afetzede mülk sahiplerine ödediği kira desteği
miktarı olan aylık 5.000,00 TL’nin üzerinde olmayan ve rayiç bedelden oransal olarak daha fazla indirim
yapılan  konutlara  öncelik  verilerek 
Valilik/Kaymakamlık  adına  12  aylık  kiralama 
yapılacaktır. Kampanya  kapsamındaki  konutlar  dışında 
vatandaşlarımızın  kendi  aralarında  bedelli  ya 
da  bedelsiz
olarak akdettiği sözleşmelere taraf olunmayacaktır.  

Kiralanan/ariyet verilen konutun su,
elektrik, doğalgaz veya yakıt masrafları ile aidat giderleri toplamı için
Kasım-Nisan aylarında aylık bin beş yüz (1.500) Türk Lirasına kadarlık kısmı,
Mayıs-Ekim aylarında aylık yedi yüz elli (750) Türk Lirasına kadarlık kısmı

3294 sayılı kanun kapsamında karşılanacaktır.

 Yerleştirmesi  yapılan 
afetzedelerin tahsis  edilen  konutu imzalanacak  sözleşme 
şartlarına  uygun kullanması  ile 
kira/ariyet  sözleşmesi  taraflarının 
yükümlülüklerini  yerine  getirmesine 
vaziyet  edilerek sözleşmeye  aykırı 
hususların  taraflarca  iddia 
edilmesi  ve  tespiti 
halinde  kusurlu  tarafa 
uyarıda bulunulması;  kusurun
ısrarla tekerrürü  ya  da 
sözleşmenin  ağır  bir 
şekilde ihlali;  süre  sonunda 
konutu kullanan aile tarafından kendiliğinden boşaltılmaması hallerinde
Valilik/Kaymakamlıkça kiralanan/ödünç alınan konutun 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 75 inci maddesi gereğince tahliyesi sağlanacaktır.

Cahil Cühela NET

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir